Branches

Ondernemend Assen zet zich in voor drie specifieke branches:

 • Branche Onderwijs
 • Branche Zorg
 • Branche Overheid/Defensie

Branche Onderwijs
De branche Onderwijs wil de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven verbeteren,  zodat er een goede leerlijn ontstaat waarmee jongeren adequaat worden opgeleid voor de arbeidsmarkt in en om Assen. Zij wil jong volwassenen stimuleren om voor een carrière in zorg en welzijn of techniek te kiezen. Hieraan wordt uitvoering gegeven op onderstaande wijze:

 • In de leerroute van het primaire onderwijs naar arbeidsmarkt maken kinderen/jong volwassenen veelvuldig kennis met de wereld van Techniek en Zorg & welzijn. Om de jeugd te stimuleren om tot een bewuste en onderbouwde keuze te komen en hen te stimuleren om voor een technisch of zorg- en welzijn-beroep te kiezen.
 • Onderwijs en bedrijfsleven wordt met elkaar in contact gebracht zodat er een realistisch beeld van werk en onderwijs ontstaat. Daarmee hoopt de branche Onderwijs de verbinding tussen beiden te stimuleren.
 • Het vereenvoudigen en doelmatiger  maken van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven door samenwerkingsprojecten zoals de innovatie hub en de techniekacademie te ondersteunen.  Bovendien wordt gezocht naar een instrument om het contact structureler en doelmatiger te maken.
 • Stimuleren van docentenstages in het bedrijfsleven, VO-scholen werven.
 • Onderzoek naar verbindingsinstrument, makelen van vraag en aanbod tussen stagevragers en -gevers.
 • Organiseren gastlessen voor VMBO 3 en 4 leerlingen.
 • Project Techniek doen ondersteunen (leerlingen uit het PO maken op de Vo scholen kennis met Techniek).
 • Actief bekendheid geven aan onderwijs en werk in Zorg &Welzijn en Techniek.

 • Rolf Albring (voorzitter)

  alro@csvvg.eu
  06- 81 43 51 72

 • Silvester Koehoorn

 • Erik Rietkerk

  e.rietkerk@ckcdrenthe.nl
  06-23 33 68 72

Branche Zorg
De branche Zorg wil een platform bieden waar:

 • Zorgaanbieders in de regio Assen onderling in contact kunnen treden.
 • Zorgaanbieders zich kunnen profileren in de regio.
 • Zij in gezamenlijkheid een bijdrage kunnen leveren aan ‘Zorgstad Assen’.
 • Zij zich inzetten vanuit een bijdrage aan gezondheid en vitaliteit.

Zorgstad Assen stuurt op het vergroten van kwaliteit, continuïteit en bekendheid van de zorg in de regio Assen. De branche Zorg van Ondernemend Assen wil hier bekendheid aan geven.

De branche Zorg organiseert diverse bijeenkomsten zoals:

 • Symposium voor zorgmedewerkers/bestuurders
 • Lezingen over een specifiek thema (denk hierbij aan rookvrije generatie, voorlichting op scholen)
 • Baukje van der Molen

  b.vdmolen@zorggroepdrenthe.nl
  06- 47 10 72 22

 • Lucie Bakker

  assen@tigra.nl
  06- 50 21 51 24

 • Harriet Wetering

  h.wetering@cosis.nu
  06-22 56 66 67

 • Jovancka Homan

  j.homan@interzorg.nl
  06-83 27 77 72

Branche Overheid/Defensie

De branche Overheid/Defensie wordt vertegenwoordigd door een aantal ondernemers die gevraagd en ongevraagd advies geven of bevraagd worden over actuele zaken. De branche heeft geen formeel bestuur.